ОБЩИ УСЛОВИЯ

за доставка на стоки от ” Дисплей България” ООД (доставчик)

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) доставчикът продава оборудване на клиентите си при клаузите на тези общи условия и спазване на разпоредбите на чл.чл. 183 – 213 от ЗЗД и чл. 318 и сл. от ТЗ.

(2) Видът, количеството, цената и срокът на доставка на оборудването са уговорени в двустранно подписана заявка, неразделна част от която са настоящите общи условия.

(3) Собствеността върху доставяното оборудване, респективно рискът от повреждането или погиването му, преминават върху купувача от момента на подписване на предавателно-приемателния документ по чл. 4.

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Цената на доставката е франко склада на доставчика. Доставка на посочен от купувача адрес и монтаж на доставеното оборудване не са включени в цената и се договарят отделно.

(2) В срок до 5 (пет) дни от датата на подписване на предавателно-приемателния документ по чл. 4 доставчикът издава на купувача данъчна фактура за предаденото оборудване.

(3) Купувачът заплаща цената на доставеното оборудване в срок от 10 (десет) дни от датата на предаването му по следната банкова сметка на доставчика в ПИРЕОС БАНК клон София: IBAN BG04 PIRB 9170 1605 8165 99; BIC PIRBBGSF. Всички плащания се извършват в лева.

ІІІ. ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 4. Доставеното оборудване се предава в склада на доставчика или на друго уговорено в заявката място с двустранен предавателно-приемателен документ, за подписването на който за представител на доставчика се счита и представителят на спедитора/превозвача, извършващ транспорта на оборудването до съответното място на доставка.

ІV. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.5. (1) Купувачът може да направи писмена рекламация:

1. за количеството на доставеното му оборудване или за негови явни недостатъци и несъответствия със заявката – при подписване на предавателно-приемателния документпо чл. 4;

2. за скрити недостатъци или несъответствия на оборудването със заявката или с представените от доставчика документи – до 3 (три) работни дни от откриването им, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката.

(2)Недостатъците и несъответствията по т. 2 от предходната алинея се установяват с подписан от представители на двете страни протокол.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.6. (1) При забавено плащане на договорената цена от страна на купувача, той дължи на доставчика неустойка в размер на 0.2 % за всеки ден забава върху неизплатената в срок сума.

(2) В случай на забавена доставка на оборудването доставчикът дължи на купувача неустойка в размер на 0.2 % от стойността без ДДС на недоставеното оборудване за всеки ден забава. При забава с повече от 60 (шестдесет) дни договорът за недоставеното оборудване се прекратява по право.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.

Чл. 7. Договорното правоотношение по една заявка се прекратява по изразено в писмена форма взаимно съгласие на страните или при прекратяването му по право.

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 8.Договорното правоотношение между страните може да се изменя и допълва с допълнително писмено споразумение, което съставлява неразделна част от него.

Чл. 9. (1) Всички съобщения и документи между страните трябва да бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при изпращането им по електронна поща.

(2) Адреси на страните:

1. за доставчика: e-mail: info@display-bulgaria.com

2. за купувача:     e-mail: …………………………….

(3)Всяка от страните се задължава незабавно да уведоми писмено другата при промяна на посочените в предходната алинея данни. При неизпълнение на това задължение съобщенията изпратени на стария пощенски или електронен адрес ще се считат за надлежно връчени.

Чл. 10. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат решавани от страните в дух на сътрудничество и взаимно зачитане на интересите, а при непостигане на споразумение – от родово компетентния съд в гр. София.

Чл. 11. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и други относими разпоредби на българското законодателство.

си­ла.